Tương Quan Giữa La Bàn Và Lịch Số Archives - Đá Thạch Anh Kim Tự Tháp Tương Quan Giữa La Bàn Và Lịch Số Archives - Đá Thạch Anh Kim Tự Tháp

Posts tagged “Tương Quan Giữa La Bàn Và Lịch Số”

121. Tương Quan giữa La Bàn và Lịch Số – Hai Mươi Tám

TƯƠNG QUAN GIỮA LA BÀN VÀ LỊCH SỐ Trên mặt la bàn có 24 điểm, mỗi điểm này tương đương với một điểm trong bảng nơi trang 111 cũng như Với giờ của đồng hồ phương Tây ngày nay. Trung Hoa chia giờ của họ từ [...]

42. Chương 3: Tương Quan Giữa La Bàn Và Lịch Số

Trên mặt Ia bàn có 24 điểm, mỗi điểm này tương đương với một điểm cũng như với giờ của đồng hồ phương Tây ngày nay. Trung Hoa chia giờ của họ từ 12 thành 24 giờ “Tiểu giờ”, Tiểu giờ trước gọi là “tiểu [...]

Bạn cần hỗ trợ?
1