000 - Mục Lục sách Trang Trí Nội Ngoại Thất Theo Thẩm Mỹ và Phong Thủy Phương Đông - Đá Thạch Anh Kim Tự Tháp 000 - Mục Lục sách Trang Trí Nội Ngoại Thất Theo Thẩm Mỹ và Phong Thủy Phương Đông - Đá Thạch Anh Kim Tự Tháp

000 – Mục Lục sách Trang Trí Nội Ngoại Thất Theo Thẩm Mỹ và Phong Thủy Phương Đông

000 – Mục Lục sách Trang Trí Nội Ngoại Thất Theo Thẩm Mỹ và Phong Thủy Phương Đông

PHẦN MỘT :

TRANG TRÍ NỘI THẤT THEO THẨM MỸ VÀ PHONG THỦY PHƯƠNG ĐÔNG

01. Ý Niệm Cơ Bản – Đạo và Thuyết Âm Dương…………………………………………………………………..22

https://kimtuthap.vn/01-y-niem-co-ban-dao-va-thuyet-am-duong/

02. Khí là gì?…………………………………………………………………………………………………………………….27

https://kimtuthap.vn/02-khi-la-gi/

03. Ngũ Hành là gì?…………………………………………………………………………………………………………..30

https://kimtuthap.vn/03-ngu-hanh-la-gi/

04. Dịch – Kinh………………………………………………………………………………………………………………….34

https://kimtuthap.vn/04-dich-kinh/

05. Ba Giải Pháp……………………………………………………………………………………………………………….36

https://kimtuthap.vn/05-ba-giai-phap/

06. Chín Cách Chữa Căn Bản…………………………………………………………………………………………….38

https://kimtuthap.vn/06-chin-cach-chua-can-ban/

07. Sinh Vật………………………………………………………………………………………………………………………41

https://kimtuthap.vn/07-sinh-vat/

08. Vật Di Động, Vật Nặng, Đồ Điện, Sáo, Màu Sắc………………………………………………………………42

https://kimtuthap.vn/08-vat-di-dong-vat-nang-do-dien-sao-mau-sac/

09. Những Cái Khác – Sự Định Vị……………………………………………………………………………………….43

https://kimtuthap.vn/09-nhung-cai-khac-su-dinh-vi/

10. Yếu Tố Thiên Nhiên……………………………………………………………………………………………………..45

https://kimtuthap.vn/10-yeu-to-thien-nhien/

11. Địa Hình Tự Nhiên……………………………………………………………………………………………………….49

https://kimtuthap.vn/11-dia-hinh-tu-nhien/

12. Núi…………………………………………………………………………………………………………………………….50

https://kimtuthap.vn/12-nui/

13. Sông Ngòi…………………………………………………………………………………………………………………..55

https://kimtuthap.vn/13-song-ngoi/

14. Cảnh Nhân Tạo – Đất Đai…………………………………………………………………………………………….59

https://kimtuthap.vn/14-canh-nhan-tao-dat-dai/

15. Định Vị Nhà Trên Một Vùng Đất…………………………………………………………………………………….60

https://kimtuthap.vn/15-dinh-vi-nha-tren-mot-vung-dat/

16. Đường Sá…………………………………………………………………………………………………………………..67

https://kimtuthap.vn/16-duong-sa/

17. Đường Lộ…………………………………………………………………………………………………………………..68

https://kimtuthap.vn/17-duong-lo/

18. Lối Ra Vào………………………………………………………………………………………………………………….74

https://kimtuthap.vn/18-loi-ra-vao/

19. Cây Cối………………………………………………………………………………………………………………………76

https://kimtuthap.vn/19-cay-coi/

20. Ao Hồ…………………………………………………………………………………………………………………………80

https://kimtuthap.vn/20-ao-ho/

21. Quang Cảnh Đô Thị theo Phong Thủy…………………………………………………………………………….82

https://kimtuthap.vn/21-quang-canh-do-thi-theo-phong-thuy/

22. Nhà và Văn Phòng ở Thành Phố, Con Đường…………………………………………………………………84

https://kimtuthap.vn/22-nha-va-van-phong-o-thanh-pho-con-duong/

23. Nhà Lân Cận……………………………………………………………………………………………………………….86

https://kimtuthap.vn/23-nha-lan-can/

24. Việc Thương Mại…………………………………………………………………………………………………………89

https://kimtuthap.vn/24-viec-thuong-mai/

25. Năm Hình Dáng…………………………………………………………………………………………………………..93

https://kimtuthap.vn/25-nam-hinh-dang/

26. Hình Chữ L…………………………………………………………………………………………………………………95

https://kimtuthap.vn/26-hinh-chu-l/

27. Nhà Chữ U………………………………………………………………………………………………………………..101

https://kimtuthap.vn/27-nha-chu-u/

28. Dạng Bất Thường………………………………………………………………………………………………………102

https://kimtuthap.vn/28-dang-bat-thuong/

29. Những Dạng Nhà Khác……………………………………………………………………………………………….104

https://kimtuthap.vn/29-nhung-dang-nha-khac/

30. Các Dạng Phòng Khác………………………………………………………………………………………………..106

https://kimtuthap.vn/30-cac-dang-phong-khac/

31. 6 Nội Thất Yếu Tố Cấu Trúc…………………………………………………………………………………………108

https://kimtuthap.vn/31-6-noi-that-yeu-to-cau-truc/

32. Cửa Ngõ…………………………………………………………………………………………………………………….111

https://kimtuthap.vn/32-cua-ngo

33. Cửa Thông Luôn…………………………………………………………………………………………………………114

https://kimtuthap.vn/33-cua-thong-luon/

34. Cửa Sổ………………………………………………………………………………………………………………………123

https://kimtuthap.vn/34-cua-so/

35. Độ Xéo……………………………………………………………………………………………………………………….123

https://kimtuthap.vn/35-do-xeo/

36. Cầu Thang………………………………………………………………………………………………………………….124

https://kimtuthap.vn/36-cau-thang/

37. Trần Nhà – Xà……………………………………………………………………………………………………………..126

https://kimtuthap.vn/37-tran-nha-xa/

38. Góc – Cột……………………………………………………………………………………………………………………128

https://kimtuthap.vn/38-goc-cot/

39. Sắp Xếp Phòng……………………………………………………………………………………………………………130

https://kimtuthap.vn/39-sap-xep-phong/

40. Sắp Xếp Đồ Đạc – Nhà – Phòng Ngủ……………………………………………………………………………..135

https://kimtuthap.vn/40-sap-xep-do-dac-nha-phong-ngu/

41. Phòng Ăn…………………………………………………………………………………………………………………….142

https://kimtuthap.vn/41-phong-an/

42. Phòng Khách……………………………………………………………………………………………………………….145

https://kimtuthap.vn/42-phong-khach/

43. Phòng Tắm………………………………………………………………………………………………………………….147

https://kimtuthap.vn/43-phong-tam/

44. Ánh Sáng…………………………………………………………………………………………………………………….148

https://kimtuthap.vn/44-anh-sang/

45. Tường và Màu Đồ Đạc………………………………………………………………………………………………….149

https://kimtuthap.vn/45-tuong-va-mau-do-dac/

46. Cửa Hàng và Văn Phòng……………………………………………………………………………………………….149

https://kimtuthap.vn/46-cua-hang-va-van-phong/

47. Vị Trí Bàn…………………………………………………………………………………………………………………….150

https://kimtuthap.vn/47-vi-tri-ban/

48. Máy Điện Toán – Thủ Quỹ………………………………………………………………………………………………160

https://kimtuthap.vn/48-may-dien-toan-thu-quy/

49. Báo Động Chống Trộm Cướp………………………………………………………………………………………….161

https://kimtuthap.vn/49-bao-dong-chong-trom-cuop/

50. Bát Quái……………………………………………………………………………………………………………………….162

https://kimtuthap.vn/50-bat-quai/

51. Hình Chữ L và U…………………………………………………………………………………………………………….166

https://kimtuthap.vn/51-hinh-chu-l-va-u/

52. Vách Xiên………………………………………………………………………………………………………………………174

https://kimtuthap.vn/52-vach-xien/

53. Doanh Nghiệp và Bát Quái………………………………………………………………………………………………176

https://kimtuthap.vn/53-doanh-nghiep-va-bat-quai/

54. Góc Cạnh – Cửa Ngõ……………………………………………………………………………………………………..177

https://kimtuthap.vn/54-goc-canh-cua-ngo/

55. Màu Sắc và Bát Quái………………………………………………………………………………………………………178

https://kimtuthap.vn/55-mau-sac-va-bat-quai/

56. Phong Thủy và Dòng Đời…………………………………………………………………………………………………179

https://kimtuthap.vn/56-phong-thuy-va-dong-doi/

57. Tam Hợp………………………………………………………………………………………………………………………..181

https://kimtuthap.vn/57-tam-hop/

58. Liên Hệ Giữa Người và Nhà…………………………………………………………………………………………….183

https://kimtuthap.vn/58-lien-he-giua-nguoi-va-nha/

59. Phụ Lục – Dưỡng Khí – Khí Tự Thân………………………………………………………………………………..187

https://kimtuthap.vn/59-phu-luc-duong-khi-khi-tu-than/

60. Ngũ Hành và Khí…………………………………………………………………………………………………………..189

https://kimtuthap.vn/60-ngu-hanh-va-khi/

61. Điều Khí Ngũ Hành………………………………………………………………………………………………………..192

https://kimtuthap.vn/61-dieu-khi-ngu-hanh/

62. Thiền Định……………………………………………………………………………………………………………………193

https://kimtuthap.vn/62-thien-dinh/

63. Phần Kết………………………………………………………………………………………………………………………195

https://kimtuthap.vn/63-phan-ket/

PHẦN HAI:

TRANG TRÍ NGOẠI THẤT THEO THẨM MỸ VÀ PHONG THỦY PHƯƠNG ĐÔNG

64. Chương 1: Bản Chất Môn Phong Thủy………………………………………………………………………….202

https://kimtuthap.vn/64-chuong-1-ban-chat-mon-phong-thuy/

65. Định Nghĩa Phong Thủy………………………………………………………………………………………………203

https://kimtuthap.vn/65-dinh-nghia-phong-thuy/

66. Điểm – Địa Điểm – Môi Trường……………………………………………………………………………………204

https://kimtuthap.vn/66-diem-dia-diem-moi-truong/

67. Nguyên Lý Căn Bản của Phong Thủy……………………………………………………………………………208

https://kimtuthap.vn/67-nguyen-ly-can-ban-cua-phong-thuy/

68. Thuật Ngữ Dùng Trong Môn Phong Thủy………………………………………………………………………213

https://kimtuthap.vn/68-thuat-ngu-dung-trong-mon-phong-thuy/

69. Tường………………………………………………………………………………………………………………………214

https://kimtuthap.vn/69-tuong/

70. Môi Trường Lý Tưởng………………………………………………………………………………………………..217

https://kimtuthap.vn/70-moi-truong-ly-tuong/

71. Phẩm Chất Long Tượng…………………………………………………………………………………………….220

https://kimtuthap.vn/71-pham-chat-long-tuong/

72. Tóm Lược – Thực Tập………………………………………………………………………………………………221

https://kimtuthap.vn/72-tom-luoc-thuc-tap/

73. Chương 2: Địa Điểm (Cuộc Đất)…………………………………………………………………………………224

https://kimtuthap.vn/73-chuong-2-dia-diem-cuoc-dat/

74. Ác Khí – Khuyết Điểm Trong Thiên Nhiên…………………………………………………………………….225

https://kimtuthap.vn/74-ac-khi-khuyet-diem-trong-thien-nhien/

75. Đường Dây Công Cộng…………………………………………………………………………………………….228

https://kimtuthap.vn/75-duong-day-cong-cong/

76. Tóm Lược về Sinh Khí, Tóm Lược về Tiềm Năng của Ác Khí………………………………………..230

https://kimtuthap.vn/76-tom-luoc-ve-sinh-khi-tom-luoc-ve-tiem-nang-cua-ac-khi/

77. Chương 3: Nguyên Lý Ngũ Hành……………………………………………………………………………….231

https://kimtuthap.vn/77-chuong-3-nguyen-ly-ngu-hanh/

78. Năm Hành Tinh – Ngũ Hành và Thứ Tự Năm Hướng – Hướng Mùa Màu Hành……………….232

https://kimtuthap.vn/78-nam-hanh-tinh-ngu-hanh-va-thu-tu-nam-huong-huong-mua-mau-hanh/

79. Trật Tự Vòng Sinh và Khắc……………………………………………………………………………………….233

https://kimtuthap.vn/79-trat-tu-vong-sinh-va-khac/

80. Hình Dạng của Ngũ Hành…………………………………………………………………………………………235

https://kimtuthap.vn/80-hinh-dang-cua-ngu-hanh/

81. Hình Dáng Các Hành trong Thực Dụng………………………………………………………………………237

https://kimtuthap.vn/81-hinh-dang-cac-hanh-trong-thuc-dung/

82. Biểu Tượng của Từng Hành……………………………………………………………………………………..239

https://kimtuthap.vn/82-bieu-tuong-cua-tung-hanh/

83. Hỏa……………………………………………………………………………………………………………………….240

https://kimtuthap.vn/83-hoa/

84. Thổ………………………………………………………………………………………………………………………..242

https://kimtuthap.vn/84-tho/

85. Kim……………………………………………………………………………………………………………………….243

https://kimtuthap.vn/85-kim/

86. Thủy………………………………………………………………………………………………………………………244

https://kimtuthap.vn/86-thuy/

87. Thực Tập……………………………………………………………………………………………………………….248

https://kimtuthap.vn/87-thuc-tap/

88. Chương 4: Ảnh Hưởng của Môi Trường với Cuộc Đất…………………………………………………253

https://kimtuthap.vn/88-chuong-4-anh-huong-cua-moi-truong-voi-cuoc-dat/

89. Đất (Điểm) Hành Hỏa………………………………………………………………………………………………255

https://kimtuthap.vn/88-dat-diem-hanh-hoa/

90. Đất (Điểm) Hành Thổ………………………………………………………………………………………………257

https://kimtuthap.vn/90-dat-diem-hanh-tho/

91. Đất (Điểm) Hành Kim………………………………………………………………………………………………259

https://kimtuthap.vn/91-dat-diem-hanh-kim/

92. Đất (Điểm) Hành Thủy……………………………………………………………………………………………..262

https://kimtuthap.vn/92-dat-diem-hanh-thuy/

93. Thực Tập – Kiểm Soát Các Hành – Trong Một Kiến Trúc Có Hai Hành…………………………..265

https://kimtuthap.vn/93-thuc-tap-kiem-soat-cac-hanh-trong-mot-kien-truc-co-hai-hanh/

94. Giới Thiệu Hành Kiểm Soát………………………………………………………………………………………267

https://kimtuthap.vn/94-gioi-thieu-hanh-kiem-soat/

95. Chương 5: Thiết Kế Nội Thất Theo La Bàn, Bát Quái…………………………………………………..273

https://kimtuthap.vn/95-chuong-5-thiet-ke-noi-that-theo-la-ban-bat-quai/

96. So Sánh Phương Pháp Địa Mạo và La Bàn………………………………………………………………..273

https://kimtuthap.vn/96-so-sanh-phuong-phap-dia-mao-va-la-ban/

97. Tám Quẻ………………………………………………………………………………………………………………..275

https://kimtuthap.vn/97-tam-que/

98. Thực Tập Tám Quẻ Bát Quái…………………………………………………………………………………….277

https://kimtuthap.vn/98-thuc-tap-tam-que-bat-quai/

99. Tìm Hiểu Đơn Quái………………………………………………………………………………………………….278

https://kimtuthap.vn/99-tim-hieu-don-quai/

100. Phương Hướng Trong Bát Quái………………………………………………………………………………280

https://kimtuthap.vn/100-phuong-huong-trong-bat-quai/

101. Bát Quái Đồ Trong Phong Thủy……………………………………………………………………………….282

https://kimtuthap.vn/101-bat-quai-do-trong-phong-thuy/

102. Thực Tập Bát Quái Đồ Phong Thủy………………………………………………………………………….283

https://kimtuthap.vn/102-thuc-tap-bat-quai-do-phong-thuy/

103. Tám Hướng………………………………………………………………………………………………………….285

https://kimtuthap.vn/103-tam-huong/

104. Tám Cửa (Bát Phương) Định Hướng………………………………………………………………………289

https://kimtuthap.vn/104-tam-cua-bat-phuong-dinh-huong/

105. Chương 6: Biện Pháp Cải Thiện Môi Trường……………………………………………………………293

https://kimtuthap.vn/105-chuong-6-bien-phap-cai-thien-moi-truong/

106. Dẫn Khí – Tử Điểm……………………………………………………………………………………………….294

https://kimtuthap.vn/106-dan-khi-tu-diem/

107. Chỉnh Khí……………………………………………………………………………………………………………..295

https://kimtuthap.vn/107-chinh-khi/

108. Gương Chiếu – Kèo……………………………………………………………………………………………….296

https://kimtuthap.vn/108-guong-chieu-keo/

109. Điều Chỉnh Hành Mất Quân Bình……………………………………………………………………………..297

https://kimtuthap.vn/109-dieu-chinh-hanh-mat-quan-binh/

110. Mẫu Các Hành Khắc………………………………………………………………………………………………299

https://kimtuthap.vn/110-mau-cac-hanh-khac/

111. Hành Điều Khiển là: Mộc – Hỏa – Thổ – Thủy…………………………………………………………….300

https://kimtuthap.vn/111-hanh-dieu-khien-la-moc-hoa-tho-thuy/

112. Thực Tập Ngũ Hành……………………………………………………………………………………………….302

https://kimtuthap.vn/?p=56094&preview=true

113. Nhánh Thủy Long…………………………………………………………………………………………………..304

https://kimtuthap.vn/?p=56095&preview=true

114. Nguyên Lý Căn Bản của Thủy Long………………………………………………………………………….304

https://kimtuthap.vn/?p=56096&preview=true

115. Chương 7: Phong Thủy Cao Cấp……………………………………………………………………………..310

https://kimtuthap.vn/?p=56097&preview=true

116. Mặt La Bàn – Sự Phân Bố Trên Dĩa – Sử Dụng La Bàn………………………………………………312

https://kimtuthap.vn/?p=56098&preview=true

117. Lịch Tàu, Mười Hai Con Giáp – Chi………………………………………………………………………….314

https://kimtuthap.vn/?p=56099&preview=true

118. Thập Can – Can và Hành………………………………………………………………………………………..315

https://kimtuthap.vn/?p=56106&preview=true

119. La Bàn Trung Hoa…………………………………………………………………………………………………..316

https://kimtuthap.vn/?p=56107&preview=true

120. Sự Nhắc Lại của Các Điểm Trên La Bàn……………………………………………………………………318

https://kimtuthap.vn/?p=56108&preview=true

121. Tương Quan giữa La Bàn và Lịch Số – Hai Mươi Tám………………………………………………..319

https://kimtuthap.vn/?p=56109&preview=true

122. Chương 8: Tự Xem Phong Thủy Nhà Mình………………………………………………………………..321

https://kimtuthap.vn/?p=56110&preview=true

123. Xem Địa Điểm………………………………………………………………………………………………………..322

https://kimtuthap.vn/?p=56111&preview=true

124. Khảo Sát Trong Phòng…………………………………………………………………………………………….324

https://kimtuthap.vn/?p=56125&preview=true

125. Ghi Chú về Phòng Đặc Biệt – Phòng Khách – Phòng Ăn……………………………………………..325

https://kimtuthap.vn/?p=56126&preview=true

126. Nhà Bếp – Phòng Tắm – Phòng Ngủ – Thư Phòng……………………………………………………..326

https://kimtuthap.vn/?p=56127&preview=true

127. Các Mẫu Hoàn Thành Bản Khảo Sát…………………………………………………………………………328

https://kimtuthap.vn/?p=56128&preview=true

Xem Đồng Xu Phong Thủy Việt Nam: https://kimtuthap.vn/san-pham/dong-xu-phong-thuy-viet-nam/

Bình luận

comments


Bạn cần hỗ trợ?
1