650. Sao Hàm Trì Đào Hoa và cầm tinh của người yêu có những quan hệ gì? - Đá Thạch Anh Kim Tự Tháp 650. Sao Hàm Trì Đào Hoa và cầm tinh của người yêu có những quan hệ gì? - Đá Thạch Anh Kim Tự Tháp

650. Sao Hàm Trì Đào Hoa và cầm tinh của người yêu có những quan hệ gì?

650. Sao Hàm Trì Đào Hoa và cầm tinh của người yêu có những quan hệ gì?

    Thông qua sao Hàm Trì Đào Hoa, bạn có thể phát hiện ra nhiều điều, ngoài những điều đã trình bày ở trên, cầm tinh cuả Hàm Trì có thể chính là cầm tình của người yêu của bạn.

  1. Giờ ngày tương phối. Nếu bạn cầm tinh dê thì người yêu bạn có thể cầm tinh chuột, hoặc sinh vào tháng Tý, ngày Tý, hoặc giờ Tý. Người cầm tinh rắn thì người yêu có thể là cầm tình ngựa hoặc sinh tháng Ngọ, ngày Ngọ hoặc giờ Ngọ
  2. Sự vật tương phối. Những gì liên quan đến cầm tinh cũng có thể có quan hệ với Đào Hoa, thí dụ người có Hàm Trì tại Tý thì có thể quen người yêu khi đi bơi, vì Tý thuộc Thuỷ, hoặc quen nhau ở một nhà hàng thuộc miền bắc (Tý đại giện cho phương bắc), thâm chí nhận được một đồ chơi hình con chuột từ người yêu.

Bình luận

comments


Bạn cần hỗ trợ?
1

Call Now